ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Трояново, общ. Камено

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищното образование

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Чл. 266. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция. В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 267. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и детските градини участва и представител на настоятелството.

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 268. (1) Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 269. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните комплекти;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(3) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.

Чл. 270. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

 

 
 
 
ПОКАНА 1
 

Дневен ред:

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2, чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на  заседание на Обществения съвет към училището , което ще се проведе на 29 септември 2022 г. от 16.00 часа в кабинета на директора на ОУ „Христо Ботев“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на отчета на директора за изпълнение на Стратегията на училището за учебна 2021/ 2022 година.
 2. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на Обществения съвет за учебна 2021/ 2022 година.
 3. Разни.

 

 

ПОКАНА 2

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2, чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 10 ноември 2022 г. от 16.00 часа в кабинета на директора на ОУ „Христо Ботев“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Разни.

 

ПОКАНА 3

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 26 януари 2023 г. от 16.00 часа в кабинета на директора на  при следния

Дневен ред:
 

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Разни.

 

ПОКАНА 4

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 8, ал. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 16 март 2023 г. от 16.00 часа в кабинета на директора  при следния

Дневен ред:

 1. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебна 2023/ 2024 година, които се предоставят за безвъзмезно ползване на учениците;
 2. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2023 година;
 3. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2022 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 4. Представяне на проект на бюджета за 2023 г. за изразяване на становище.
 5.   Съгласуване на избора на учебници по география и икономика и по математика за V клас и за VI клас за учебната 2023/ 2024 година, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

 6. Изразяване на становище по училищния план-прием за учебна 2023/ 2024 година.
 7. Разни.

 

ПОКАНА 5

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 18 април 2023 г. от 16.00 часа в кабинета на директора  при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Разни.

 

ПОКАНА 6

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с с чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 09 юни 2023 г. от 16.00 часа в кабинета на директора  при следния

Дневен ред:

1.      Съгласуване на избора на учебник по компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас за учебната 2023/ 2024 година, който се предоставя за безвъзмезно ползване на учениците;

2. Разни.

 

ПОКАНА 7

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 20 юли 2023 г. от 16.00 часа в кабинета на директора  при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Вземане на решение за излъчване на предсавител от състава на обществения съвет, който да участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на обнавяването на Етичния кодекс.
 3. Съгласуване на училищните учебни планове за 2023/ 2024 учебна година.
 4. Разни.