ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Трояново, общ. Камено

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “

Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,по процедура Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна сред BG05M2OP001-3.017

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

 

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 Интернет свързаност 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.

проект BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

site-logo

 

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001"Образование за утрешния ден", финансиран по ОП„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

site-logo            site-logo          site-logo

 

Проект "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници"

период на участие: 01.06.2022 г. - 31.12.2022 г.

 

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта", модул "Изкуства"

период на участие: учебна 2022/2023 година

 

Национална програма "Без свободен час"